Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde  

 

I. Algemene informatie   

 

 

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Naam praktijk:  Praktijk voor psychotherapie Drs. A.M. de Jong 

Naam regiebehandelaar: A.M. de Jong. Telefoonnummer:  0621866727  

E-mailadres:  amdejong@me.com KvK nummer:  34303265 Website:  www.marjannedejong.nl  BIG-registraties: 49045132516; 29045132525. Overige kwalificaties: Lid NVP, NVRG, VGCt, VKDP.

Basisopleiding: Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam 

AGB-code praktijk:  94002987 AGB-code persoonlijk:  94003467 

 

2.  Werkzaam in:Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ

 

3. Aandachtsgebieden 

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Alle mensen die zich aanmelden bij mijn praktijk, neem ik aan voor een intake en zo mogelijk behandeling. Cliënten met anorexia nervosa, ernstige dwangklachten en/of ernstige psychiatrische stoornissen (zoals schizofrenie, psychotische stoornissen), verwijs ik echter door naar collega’s of instellingen met hun deskundigheid daar mee. Mijn specialisatie is gelegen in langer durende behandelingen bij mensen met depressieve stoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek, welke beïnvloedbaar zijn met psychotherapeutische technieken. Mijn technieken en methodiek haal ik uit de Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, de EMDRmethode, systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie.   

 

4. Samenstelling van de praktijk   

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):  A.M. de Jong, BIG reg.nr. 49045132516, 29045132525.   

 

5.  Professioneel netwerk:

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk: Huisartsenpraktijk(en)  en collega psychologen en -psychotherapeuten 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):   Z.W.S. Dobrowolski, psychotherapeut, BIG reg.nr. 69045132216.J.D. de Ruiter, psychotherapeut en Klinisch psycholoog, BIG reg.nr. 79045599216, 59045599225.B.A.M.

Widdershoven, psychotherapeut, BIG reg.nr. 59046461316.   

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Diagnostiek, indicatiestelling, intervisie en toetsing, behandelevaluatie en consultatie.   

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf indien aanwezig, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Cliënten kunnen bij mijzelf terecht als zij in nood zijn. Zij kunnen mij per email of sms benaderen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact op met hen. Is er sprake van acute nood kunnen ze mij direct telefonisch benaderen. Als ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, weten mijn cliënten dat ze zich moeten richten tot hun huisarts of huisartsenpost.   

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Mijn praktijk is niet gebonden aan een regio. Mensen uit heel Nederland kunnen zich bij mij aanmelden; dit gebeurt omdat ik gespecialiseerd ben in een bepaalde methodiek (ISTDP). Vanwege deze reden heb ik geen specifieke afspraken met bepaalde crisisdiensten. Wel werk ik altijd, indien nodig, samen met de huisarts of andere collega’s (psychotherapeuten, psychologen, psychiater). 

6.  Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Mijn praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland.

 

7.  Behandeltarieven

Alle tarieven staan vermeld op mijn website: www.marjannedejong.nl 

 

8. Kwaliteitswaarborg 

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is): Intervisie Visitatie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Zie ook: www.psychotherapie.nl

 

9. Klachten- en geschillenregeling 

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): A.M. de Jong.  De klachtenregeling is hier te vinden: www.marjannedejong.nl 

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:  Z.W.S. Dobrowolski, tel. 020 6382537 of 0648374543.   

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.   

 

 

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt   

 

 

11.  Wachttijd voor intake en behandeling

De wachttijd voor behandeling staat vermeld op  www.marjannedejong.nl  

 

12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk staat vermeld op de website van de praktijk: www.marjannedejong.nl   

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt.    

       

13. Diagnostiek 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:  A.M. de Jong     zowel voor de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ 

Kwalificatie Omschrijving:   Psychotherapeut , Klinische psycholoog,  GZ-psycholoog.   

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?  In intervisie verband wordt de indicatiestelling getoetst. 

 

14. Behandeling 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door: A.M. de Jong   

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: A.M. de Jong  

14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.    14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft of de cliënt dit zelf doorgeeft.        14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:  

Tijdens de behandeling zijn er regelmatig evaluatiemomenten. De praktijk maakt gebruik van ROM.  

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):   Voortgangsbespreking in intervisie verband, tussentijdse mondelinge evaluaties met de cliënt, behandelplan wordt tijdens de behandeling en bij afronding getoetst op hetgeen is bereikt, ROM.   

14g.  Ik heb een kopie aangevraagd van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).    14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:   Na iedere vijf sessies evalueer ik mondeling met de cliënt de voortgang van de behandeling.  Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):    Met de cliënt evalueer ik mondeling op tevredenheid en behaalde resultaten. De tevredenheid registreer ik zelf door het contact met de cliënt wat tijdens de behandeling groeit en in de therapie een belangrijk behandelmiddel is.

Regelmatig lees ik mijn behandelverslagen door en beoordeel ik ook met mijn intervisiegenoten de vorderingen in de behandeling.   

 

15. Afsluiting/nazorg 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.   

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.   

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.           

 

 

III. Omgang met patiëntgegevens 

 

 

16. Omgang met patiëntgegevens  

16a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.   

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).   

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.      

 

Naam: A.M. de Jong. 

Datum: 29 oktober 2016  

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.    

 

Update: 16 augustus 2018.